Regulamin

R E G U L A M I N
korzystania ze sklepu arinomeble.pl
obowiązujący od 01.10.2020
 
Dział I
[POSTANOWIENIA OGÓLNE]
 


§ 1
Definicje wyrażeń użytych w Regulaminie


1. Arino Design Sp. z o.o.

Arino Design Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Admiralskiej 4/18, 00-910 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435035, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 952-22-05-119
2. arinomeble.pl sklep prowadzony przez Arino Design Sp. z o.o. w języku polskim, zorganizowany jako sklep internetowy, utrzymywany przez Arino Design Sp. z o.o. w domenie arinomeble.pl, w ramach którego po spełnieniu warunków przewidzianych przez regulamin, użytkownicy otrzymują możliwość zawierania umów sprzedaży towarów.
W dalszej części regulaminu arinomeble.pl nazywany będzie również „sklepem” lub “serwisem”.
3. Użytkownik
osoba fizyczna posiadająca pełną zdalność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać z serwisu.
podmiot, który spełnia warunki regulaminu, wyraził chęć korzystania z usług sklepu arinomeble.pl, a w szczególności który dokonał Rejestracji swojej osoby w systemie serwisu.
4. Rejestracja
Użytkownik w wyniku poprawnego zarejestrowania, uzyskuje własne Konto oraz uprawniony jest za pomocą czynności technicznych do składania oświadczeń woli Sprzedającemu, o przyjęciu złożonej przez niego w ramach serwisu arinomeble.pl oferty sprzedaży.
5. Sprzedawca,Oferent
Arino Design Sp. z o.o.
6. Kupujący, Składający Zamówienie
użytkownik który w oparciu o czynności techniczne serwisu arinomeble.pl przyjął ofertę sprzedaży towaru lub złożył zamówienie wykonania określonej usługi.
7. Konto
osobisty panel administracyjno-informacyjny Kupującego, tworzony automatycznie w wyniku prawidłowej rejestracji gdzie gromadzone oraz przechowywane są dane na temat działalności użytkownika w ramach serwisu arinomeble.pl , a w szczególności na temat złożonych przez niego zamówień oraz podanych przy rejestracji danych osobowych.
8. Towar
rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem umowy, a wskazane w sklepie internetowym arinomeble.pl.
9. Oferta
skierowana przez Arino Design Sp. z o.o. , do wszystkich użytkowników serwisu arinomeble.pl, oferta zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru, za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego. Oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
10. Zamówienie
określony przez Kupującego sposób (parametry) wykonania usługi (np. wybarwienie, materiał, sposób lakierowania) wskazanych przez Arino Design Sp. z o.o. towarów składający się na treść zamówienia kierowanego przez Kupującego do Arino Design Sp. z o.o. W zamówieniu po określeniu parametrów usługi przez Kupującego system arinomeble.pl w sposób automatyczny zamieści dodatkowe informacje dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące ceny sprzedaży (wysokości wynagrodzenia) zasad płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia.
11. Koszyk
narzędzie systemowe ułatwiające Kupującemu dokonywanie zakupów w serwisie arinomeble.pl, umożliwiające gromadzenie wybranych ofert lub złożonych zamówień w jednym miejscu oraz podgląd wartości zakupów. Koszyk tworzony jest automatycznie w wyniku „kliknięcia” opcji „Dodaj do koszyka” przynajmniej jednego towaru. Wybranie opcji „Dodaj do koszyka” nie stanowi przyjęcia oferty, ani potwierdzenia jej otrzymania i nie jest wiążące ani dla Kupującego ani dla Sprzedającego. Użytkownik może w każdej chwili usunąć z koszyka każdą wybraną ofertę. W koszyku kupujący ma możliwość zweryfikowania treści Zamówienia tj. informacja wskazująca użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty. Zamówienie w szczególności wskazuje Kupującemu jakie są zasady i terminy płatności, zasady i koszty transportu towaru, oraz okresy realizacji zamówienia. Ponadto zamówienie może zawierać inne postanowienia. W zależności od rodzaju oferty, w Zamówieniu użytkownik może mieć prawo do ustalenia formy płatności oraz ustalenia zasad i kosztów transportu.
12. Przyjęcie oferty
podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu treści oferty (jej przyjęciu), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym.
Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu przez kupującego otrzymania oferty - „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonanym zamówieniu. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu.
W wyjątkowych przypadkach - gdy brak informacji na temat dostępności produktu Kupujący otrzyma zwrotny e-mail z prośbą o oczekiwanie na ustalenie czy dany towar jest dostępny oraz jak będą kształtowały się koszty transportu. O ustaleniu ww. informacji arinomeble.pl niezwłocznie poinformuje Kupującego.
13. Złożenie zamówienia
podjęte przez Kupującego czynności techniczne polegające na zaakceptowaniu przez niego treści wygenerowanego zamówienia (powstałego w oparciu o określony przez Kupującego sposób wykonania usługi lub usług), rodzące skutki w postaci zawarcia umowy pomiędzy Arino Design Sp. z o.o. i Kupującym.
Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Złóż zamówienie”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. Istnieje możliwość złożenia zamówienia drogą telefoniczną lub mailową o czym mowa w § 12 pkt. 1 niniejszego Regulaminu.
14. Sprzedaż, Zawarcie umowy
wynikająca z procedury przyjęcia oferty lub złożenia zamówienia przez Kupującego czynność prawna regulowana treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy nabywcą jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
15. Regulamin
niniejszy Regulamin korzystania z serwisu arinomeble.pl, znajdujący się pod adresem internetowym sklepu https://www.meblearino.pl/pl/i/Regulamin/3 z możliwością jego nieodpłatnego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
16. Administrator danych
Arino Design Sp. z o.o. – wskazany w § 2 pkt 4 niniejszego Regulaminu podmiot decydujący o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.
17. Polityka prywatności – Dokument „Polityka prywatności stosowana przez Arino Design Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie ochrony danych osobowych” dostępny na stronie internetowej Arino Design Sp. z o.o. pod adresem https://www.meblearino.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11 .
18. „Towar outletowy” stanowią różnego rodzaju przecenione towary meblarskie (tj. meble, płyty meblowe, sklejki, blaty, laminaty, fronty, wyposażenie wnętrz, oświetlenie itp.), uszkodzone w mniejszym lub większym stopniu, nowe bądź używane, jak również towary nieuszkodzone, ale przecenione z innych powodów (np. z defektem, ze względu na małą ilość produktów pełnowartościowych, końcówki serii, nadwyżki produkcyjne, kolekcje z ubiegłych sezonów, towary z niestandardowym/niespotykanym wykończeniem, zwroty posklepowe itp.), które są umieszczone do sprzedaży w odrębnej zakładce na stronie internetowej sklepu arinomeble.pl pod adresem www.arinomeble.pl/Outlet.

§ 2
Informacje ogólne
 
1. Przedmiotowy Regulamin określa zasady świadczenia usług polegających na możliwości korzystania przez Użytkowników z serwisu arinomeble.pl, ponadto określa sposób i warunki zawierania w ramach serwisu arinomeble.pl umów sprzedaży, wskazując jakie czynności techniczne prowadzą do jej zawarcia. Regulamin stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) oraz w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”), a także obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych przepisy polskiego prawa.
2. Usługa korzystania z serwisu arinomeble.pl polega na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu meblowego zorganizowanego w domenie arinomeble.pl w ramach którego, Użytkownicy otrzymują możliwość zawierania ze Sprzedawcą(na warunkach określonych w niniejszym regulaminie) umów kupna towarów lub świadczenia innych usług związanych z ich sprzedażą. W stosunku do Użytkowników występujących w ramach serwisu arinomeble.pl w charakterze Kupujących, ww. usługa polega na nieodpłatnym oddaniu do używania na czas nieoznaczony, środków technicznych potrzebnych do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.
3. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnieniu dostępu do internetowego sklepu zorganizowanego w domenie arinomeble.pl, jest Arino Design Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Admiralskiej 4, 00-910 Warszawa wpisana przez wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435035, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 952-22-05-119, nazywana w dalszej treści niniejszego Regulaminu: Arino Design Sp. z o.o.
4. Administratorem danych osobowych jest Arino Design Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Admiralskiej 4, 00-910 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435035, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 952-22-05-119
5. Sprzedaż w ramach sklepu może odbywać się wyłącznie on-line poprzez strony internetowe arinomeble.pl, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, 24h w ciągu doby przez 7 dni w tygodniu.
6. W arinomeble.pl możliwa jest płatność przelewem, płatność w systemie PayU obejmująca szybkie przelewy internetowe i płatności kartami kredytowymi.
7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi firm Arino House Sp. z o.o., Arino Design Sp. z o.o., Podlaska Manufaktura Mebli Sp. z o.o.
 
§ 3
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu arinomeble.pl
 
1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu to: komputer z procesorem min. 800MHz, 512MB RAM, kartą graficzną obsługującą rozdzielczość 800x600 i 256 kolorów oraz przeglądarka stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera, Chrome) a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia zamówienia w arinomeble.pl.
2. Arino Design Sp. z o.o. informuje, iż podczas korzystania z usług arinomeble.pl w komputerze użytkownika instalowane są pliki typu "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi.
3. Więcej informacji na temat plików typu "cookies" znajduje się w Polityce prywatności Arino Design Sp. z o.o. dostępnej na stronie internetowej pod adresem : https://www.meblearino.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 

 
Dział II
[ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU arinomeble.pl]


§ 4
Użytkownicy
 
1. Użytkownikami korzystającymi z serwisu arinomeble.pl w charakterze Kupujących, mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania..
2. Użytkownikiem korzystającym z serwisu arinomeble.pl w charakterze Sprzedającego jest wyłącznie Arino Design Sp. z o.o.
3. Użytkownicy zobowiązani są przestrzegać treść niniejszego regulaminu oraz zobowiązani są niezwłocznie zawiadomić Arino Design Sp. z o.o. o każdym naruszeniu Regulaminu przez innych użytkowników.
 
§ 5
Rejestracja
 
1. Użytkownik o którym mowa w § 4 ust. 1, chcąc skorzystać w pełni z usług serwisu powinien uprzednio dokonać Rejestracji. W wyniku pomyślnej Rejestracji dla Użytkownika zakładane jest Konto.
2. Warunkiem dokonania Rejestracji jest akceptacja Regulaminu.
3. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem internetowym, https://www.meblearino.pl/pl/reg zgodnie z jego treścią. Minimalne dane jakie należy wskazać w celu dokonania Rejestracji oraz założenia Konta to podanie przez Użytkownika: posiadanego, istniejącego adresu poczty elektronicznej e-mail oraz wybranie własnego, unikalnego hasła za pomocą których Użytkownik będzie logował się do Konta. W wyniku poprawnego wprowadzenia ww. danych rejestracyjnych do formularza oraz wybraniu opcji „zarejestruj się ”, system serwisu (automatycznie) wysyła na podany przez Użytkownika podczas Rejestracji adres e-mail, wiadomość która zawiera dane o sposobie aktywacji konta.
4. Użytkownik ustalając treść hasła powinien wziąć pod uwagę fakt, iż dla zwiększenia poziomu zabezpieczenia przed jego złamaniem, hasło powinno składać się z co najmniej 6 znaków w skład których powinna wchodzić przynajmniej jedna cyfra. Hasło stanowi informację poufną, do wyłącznej wiadomości Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do ustanowienia hasła w sposób uniemożliwiający jego odgadnięcie przez osoby trzecie. Użytkownik nie powinien udostępniać treści login-u i hasła osobom trzecim. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia treści login-u i hasła przez użytkownika osobom trzecim. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zamówienia dokonane wskutek powyższego naruszenia. Użytkownik może zmienić ustalone uprzednio hasło poprzez złożenie takowej dyspozycji na swoim koncie.
 
§ 6
Konto
 
1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. Czynności techniczne prowadzące do aktywacji konta to „kliknięcie” na wskazany w wiadomości e-mail o której mowa w § 4 ust. 2, link (hiperłącze) znajdujący się poniżej treści „Aby potwierdzić rejestrację kliknij na poniższy link”.
2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Arino Design Sp. z o.o. na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez Arino Design Sp. z o.o. w ramach serwisu tj. możliwość korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres sklep@arinomeble.pl lub na piśmie na adres Arino Design Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Admiralskiej 4/18, 00-0910 Warszawa (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Arino Design Sp. z o.o. usług, poprzez likwidację posiadanego konta.
4. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić go zgodnie ze stanem rzeczywistym o następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.
5. Wskazane w pkt. 4 powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Otrzymane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.
7. Podanie przez Użytkownika danych osób trzecich, niebędących stroną umowy, jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik dysponuje uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych w tym celu. W przypadku naruszenia obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora za wynikłe stąd szkody.
8. Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 4, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.
9. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 4, 6, 7 i 8.
10. Użytkownikowi przysługuje:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
e. prawo do przenoszenia danych;
f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.
11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.
12. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.
13. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.
14. Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie.
15. Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta.
 
§ 7
Przetwarzanie danych osobowych
 
1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:
a. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:
* utworzenia i zarządzania Kontem;
* obsługi i realizacji Zamówienia;
* przeprowadzenia procesu płatności;
* zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;
* rozliczenie usług świadczonych przez Arino Design Sp. z o.o. jako Sprzedawcy w ramach serwisu;
* obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;
* nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

3. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;
4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:
* archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;
* obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;
* zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;
* windykacja należności;
* dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;
5. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.
6 .Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 6 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.
7. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Arino Design Sp. z o.o. lub innych podmiotów (za zgodą Arino Design Sp. z o.o. ) w tym informacji dotyczących produktów lub usług Arino Design Sp. z o.o. oraz innych podmiotów (za zgodą Arino Design Sp. z o.o. ).
Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.
8. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 6 ust. 10 Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Arino Design Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Admiralskiej 4/18, 00-0910 Warszawa.
9. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Arino Design Sp. z o.o. danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 5, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Arino Design Sp. z o.o. jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.
10. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.
11. Arino Design Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji w przedmiocie określenia regionu, z którego następuje połączenie. Dane te nie są w żaden sposób łączone z Użytkownikami.
 


Dział III
[ZASADY ZAWIERANIA UMÓW W RAMACH SKLEPU arinomeble.pl]


 
§ 8
Zasady ogólne
 
1. Arino Design Sp. z o.o. jako prowadzący sklep internetowy, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów na zasadach określonych w Regulaminie i w tym celu udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe.
2. W ramach serwisu arinomeble.pl oferowane są do sprzedaży różnego rodzaju nowe meble na wymiar oraz meble wolnostojące , wyposażenie wnętrz i sprzęt AGD.
 

§ 9
Oferta sprzedaży
 
1. Oferta sprzedaży towarów jest to skierowana przez arinomeble.pl do wszystkich użytkowników serwisu wola zawarcia umowy sprzedaży określonego w niej towaru za określoną cenę, regulowana treścią art. 66-70 kodeksu cywilnego.
2. Ponadto oferta może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące przyszłej umowy, w szczególności dotyczące zasad i terminów płatności, zasad ponoszenia kosztów transportu towaru oraz terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia liczony jest bez sobót, niedziel i świąt ustawowych.
3. Kupujący przed przyjęciem oferty powinien zwrócić szczególną uwagę na ustalone przez Sprzedawcę zasady płatności /przelew lub za pobraniem/ oraz zasady kto ponosi koszty transportu oraz termin realizacji zamówienia.

§ 10
Zamówienie
 
1. Użytkownik chcąc przyjąć określoną ofertę, w celu zapoznania się z szczegółami transakcji powinien wybrać opcję „Do Koszyka” w wyniku czego system serwisu w sposób automatyczny wygeneruje zamówienie. Celem zobaczenia treści wygenerowanego zamówienia należy wybrać opcję „Koszyk” lub „Zamawiam”.
2. Zamówienie jest to informacja wskazująca Użytkownikowi jaka będzie treść umowy, zawartej w wyniku przyjęcia oferty.
3. Na etapie zamówienia w zależności od rodzaju oferty, Użytkownik będzie miał możliwość wyboru sposobu płatności oraz uzyska informacje na temat kosztów transportu lub zasad ich ponoszenia.
4. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 11
Przyjęcie oferty, Sprzedaż, Realizacja zamówienia
 
1. Użytkownik który zapoznał się z treścią oferty oraz akceptuje warunki Zamówienia może przyjąć ofertę. Czynności techniczne prowadzące do przyjęcia oferty polegają na potwierdzeniu złożenia zamówienia - poprzez „kliknięcie” na prawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, opcji „Zamawiam”, w wyniku czego, na wskazany w formularzu rejestracyjnym lub Koncie - adres poczty elektronicznej - wysłana zostanie wiadomość e-mail, informująca Kupującego o dokonaniu przez niego określonego zamówienia. Kupujący na adres poczty elektronicznej otrzyma również linki, z których będzie mógł skorzystać w sytuacji kiedy będzie chciał anulować zamówienie lub dokonać zmiany w zamówieniu. Sprzedawca informuje, iż pracownik arinomeble.pl może przyjąć zamówienie od Kupującego złożone drogą telefoniczną lub mailową, a następnie wprowadzić je do sytemu. W zależności od rodzaju towaru Sprzedawca decyduje czy złożone zamówienie Kupujący powinien potwierdzić czy też nie. W zależności od powyższego Kupujący otrzyma drogą elektroniczną link do zamówienia, po kliknięciu w który będzie miał możliwość potwierdzenia, anulowania lub zmiany zamówienia.
2. W wyniku przyjęcia ofert przez Kupującego dochodzi do zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży, czyli czynności prawnej regulowanej treścią art. 535- 581 kodeksu cywilnego, a w przypadku gdy Kupującym jest konsument również treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
3. W celu wykonania umowy dane Kupującego mogą zostać przekazane:
a. wskazanym przez Kupującego podmiotom obsługującym transakcje płatnicze w celu obciążenia karty kredytowej Kupującego lub dokonania płatności on-line. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybranym podmiotem obsługującym transakcje płatnicze.. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli Kupujący chce dokonać elektronicznej płatności za zakupione produkty.
b. firmie spedycyjnej, która będzie odpowiedzialna za dostawę zamówionych produktów na adres podany podczas zakupu. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a wybraną firmą spedycyjną. Jeśli Kupujący wybrał opcję dostawy zamówienia przez jedną z firm spedycyjnych przekazanie danych tej firmie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia.
c. producentowi lub dystrybutorowi danego produktu, w celu realizacji zamówienia, w szczególności jego wysyłki bezpośrednio z siedziby producenta lub dystrybutora. Przekazanie danych odbędzie się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem danych a danym producentem.
4. Administrator informuje, iż w celu realizacji umowy przekazuje dane osobowe w niezbędnym zakresie swoim zaufanym partnerom.
5. Użytkownik jest uprawniony do wystąpienia do Administratora z żądaniem przedstawienia wykazu podmiotów, którym jego dane osobowe zostały udostępnione w celu prawidłowego wykonania umowy.

§ 12
Dział Outlet
 
1. Arino Design Sp. z o.o. jako prowadzący sklep internetowy, umożliwia Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży tzw. Towarów outletowych na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Każdy z wystawionych do sprzedaży towarów outletowych jest prezentowany na fotografii z dokładnym opisem tzw. Wady ujawnionej, czyli powodu przeceny towaru (np. uszkodzenia, końcówki serii, niespotykany kolor/wykończenie).
3. Sprzedawca informuje, że wysyłka towarów outletowych będzie prowadzona wyłącznie w magazynie Arino Design Sp. z o.o. , tj. za pośrednictwem magazynu, usytuowanego przy ul. Warszawskiej 116 A, 17-200 Hajnówka.
4. Również ewentualne zwroty towarów outletowych będą przyjmowane w siedzibie Arino Design Sp. z o.o. , tj. za za pośrednictwem magazynu, usytuowanego przy ul. Warszawskiej 116 A, 17-200 Hajnówka.
5. Sprzedawca informuje, że wyłączona jest reklamacja towarów outletowych dotycząca Wady ujawnionej, czyli podanego przez Sprzedawcę powodu przeceny. Ewentualne reklamacje towaru outletowego mogą dotyczyć tylko i wyłącznie Wady Innej, niż Wada ujawniona.
6. Sprzedawca informuje, że towar outletowy nie podlega wymianie.

§ 13
Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy
 
1. Umowy sprzedaży zawierane przez Internet są umowami zawieranymi na odległość w myśl ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, z uwagi na co Kupującemu będącemu konsumentem, w przypadkach oraz na zasadach określonych ww. ustawą przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być połączone z fizycznym zwrotem towaru. Do odstąpienia od umowy konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Kupującemu kwotę równą cenie zakupu zwracanego sprzętu oraz koszty dostarczenia rzeczy z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy konsument wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę (Sprzedającego), przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 14
Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy
 
Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w par 13 nie przysługuje Kupującemu w przypadkach o których mowa w art. 38 ww. ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w przypadku:
1. Umów o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni daną usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci on prawo odstąpienia od umowy.
2. Umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji Kupującego (np. zakupu towaru o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu) lub służąca zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb Kupującego.
 
 
§ 15
Informacje ogólne co do składania reklamacji sprzedawanego towaru
 
1. Niezależnie od ustawowego prawa odstąpienia od umowy, w każdym przypadku Sprzedawca odpowiada względem Kupującego będącego konsumentem za wady fizyczne lub prawne towaru (rękojmia).
2. Towary sprzedawane w ramach serwisu powinny być fabrycznie nowe, chyba że z treści oferty będzie wynikało inne zastrzeżenie.
3. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy – a w stosunku do towaru wystawiona została gwarancja - Konsument ma prawo skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w serwisach wskazanych przez Gwaranta lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
4. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli był już wymieniony lub naprawiony albo sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Reklamacja z tytułu rękojmi rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za zasadne.
 
 


Dział IV
[ROLA Arino Design Sp. z o.o. W RAMACH SKLEPU arinomeble.pl]
 


§ 16
Postanowienia ogólne
 
1. Arino Design Sp. z o.o. w ramach prowadzonego przez siebie serwisu udostępnia sklep arinomeble.pl, umożliwiający Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży towarów.
2. Arino Design Sp. z o.o. udostępnia zainteresowanym osobom (użytkownikom) swoje strony WWW oraz odpowiednie narzędzia systemowe w celu zawarcia umowy.
3. Wszelkie reklamacje co do funkcjonowania serwisu należy zgłaszać na sklep@arinomeble.pl.
 
 
§ 17
Uprawnienia Sprzedawcy
 
1. Arino Design Sp. z o.o. może zawiesić na czas określony albo nieokreślony możliwość składania nowych zamówień w przypadku, gdy jego działania naruszają postanowienia Regulaminu, negatywnie wpływają na dobre imię sklepu arinomeble.pl lub w inny sposób mu szkodzą oraz gdy Arino Design Sp. z o.o. uzna, że określone konto użytkownika wymaga dodatkowej weryfikacji danych. O powyższym fakcie użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail lub komunikat w panelu Konto Użytkownika).
2. Arino Design Sp. z o.o. może odmówić Użytkownikowi ponownej rejestracji w przypadku gdy uprzednio skorzystał wobec Użytkownika z uprawnienia wskazanego w ust. 1.
3. Arino Design Sp. z o.o. nie wyklucza czasowego zawieszenia świadczenia usługi dostępu do serwisu z przyczyn od Arino Design Sp. z o.o. niezależnych, ponadto zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia świadczenia ww. usługi w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji systemów obsługujących oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy, przy czym o zaistnieniu takiej konieczności decyduje wyłącznie Arino Design Sp. z o.o.
 


 
Dział V
[POSTANOWIENIA KOŃCOWE]


 
§ 18
Rozwiązanie umowy oraz usunięcie Konta Użytkownika
 
1. Użytkownik posiadający konto w serwisie może je w każdym czasie usunąć poprzez wypełnienie dostępnego na stronie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – nazwy (loginu) i hasła. W konsekwencji powyższego umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, a Konto Użytkownika zostaje usunięte..
2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z uprawnienia określonego w ust. 1, Administrator potwierdzi usunięcie konta drogą elektroniczną (za pośrednictwem adresu e-mail).
3. Administrator jest uprawniony do dalszego przechowywania danych osobowych Użytkownika w niezbędnym zakresie, jeżeli dysponuje w tym celu uzasadnionymi podstawami, w szczególności dla ochrony interesów, praw i wolności, a także ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika lub osób trzecich. Z ważnych przyczyn oraz w przypadku gdy Użytkownik nie korzysta z Konta przez okres 3 lat, Administrator jest uprawniony do usunięcia Konta Użytkownika. O zamiarze usunięcia Konta Administrator informuje Użytkownika drogą elektroniczną (za pośrednictwem e-maila), zakreślając Użytkownikowi odpowiedni termin na ewentualny sprzeciw. Informacja powyższa stanowi jednocześnie wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Brak odpowiedzi na informację, o której mowa w zdaniu poprzednim, w terminie 7 dni będzie równoznaczna z brakiem sprzeciwu w tym zakresie, w konsekwencji czego dojdzie do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (za wypowiedzeniem Administratora) oraz usunięcia Konta Użytkownika.
 
§ 19
Prawo właściwe i spory
 
Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a, arinomeble.pl, której przedmiotem są usługi świadczone przez arinomeble.pl na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie, w szczególności Ustawa z 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz przepisy RODO. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez arinomeble.pl będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo sądy w Warszawie, a w przypadku gdy stroną sporów będzie konsument przez właściwe miejscowo sądy powszechne zgodnie z zasadami ogólnymi kodeksu postępowania cywilnego.
 
§ 20
Ważność Regulaminu
 
Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 
§ 21
Wejście w życie, zmiany Regulaminu
 
1. Regulamin znajduje się pod adresem internetowym https://www.meblearino.pl/pl/i/Regulamin/3 , z możliwością jego pobrania oraz przechowywania w formacie PDF.
2. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie https://www.meblearino.pl/pl/i/Regulamin/3.
3. Arinomeble.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie i bez konieczności podawania przyczyny, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Użytkownik ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec zmiany regulaminu co równoznaczne będzie z rozwiązaniem umowy zawartej drogą elektroniczną oraz usunięciem Konta Użytkownika.. Ewentualne zmiany Regulaminu nie wpływają na zamówienia złożone przed wprowadzeniem tych zmian.
4. Arinomeble.pl zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem bez podania przyczyny. Użytkownik uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, również bez podania przyczyny, w trybie określonym w Regulaminie.
5. W przypadku złożenia przez arinomeble.pl oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również przez Użytkownika lub też w przypadku, o którym mowa w ust. 3 powoduje natychmiastowe rozwiązanie umowy oraz uprawnia arinomeble.pl do niezwłocznego usunięcia Konta i Profilu Użytkownika. Usunięcie Konta skutkuje utratą dostępu Użytkownika do historii zamówień, rabatów i promocji z poziomu Konta Klienta. Użytkownik może uzyskać dostęp do historii zamówień, przez okres, w którym Administrator jest uprawniony do przechowywania tych danych, kontaktując się bezpośrednio z Arino Design Sp. z o.o.
6. Arinomeble.pl oświadcza, iż zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do funkcjonalności Serwisu w tym wprowadzenia nowych jego funkcjonalności.

 

Link do pobrania PDF - Regulamin sklepu

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl